Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppijalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa (Perusopetuslaki 16§ 2 mom. 642/2010). Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä aineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetus voi olla yksilö-, ryhmä- tai samanaikaisopetusta, jossa annetaan yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea. Tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

Erityisopettajan toimenkuvaan kuuluu myös yhdessä luokanopettajan kanssa oppilaiden seulonta ja arviointi, toiminta oppilashuoltoryhmässä ja nivelvaiheessa oppilaan edunmukaisten tietojen siirrosta huolehtiminen seuraavalle kouluasteelle. Konsultointi, yhteistyö huoltajien, opettajien, ja muiden asiantuntijatahojen kanssa luo pohjaa oppilaan edistymiselle opiskelussaan. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki pyritään järjestämään oppilaan lähikoulussa/yleisopetuksen ryhmässä. Mikäli lähikoulu tai yleisopetuksen ryhmä ei pysty tarjoamaan oppilaalle riittävää tukea, oppilaan opetus järjestetään siellä, missä se on oppilaan edun mukaista.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lyhyesti:

• Oppilaalla, joka on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee muutoin lyhytaikaista tukea, on oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen (yleinen tuki)

• Mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, eli yleinen tuki ei ole riittävää, tehdään pedagoginen arvio ja aloitetaan tehostettu tuki. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Tehostettua tukea saaville oppilaille tehdään oppimissuunnitelma.

• Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tehdään pedagoginen selvitys, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tarvittaessa tehdään hallinnollinen erityisen tuen päätös (rehtori) ja aloitetaan erityinen tuki. Tässä vaiheessa oppilaalle tehdään HOJKS. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se on tarkistettava ainakin toisen ja kuudennen luokan jälkeen.

Otathan yhteyttä, jos jokin lapsesi oppimisessa ja koulunkäynnin taidoissa mietityttää. Aikuisten välinen yhteistyö on tärkeää!

Heidi-Marja Hannuksela, erityisopettaja

Wilma-viesti / sähköposti: heidi-marja.hannuksela@kurikka.fi

puh. 044 550 2763